home : připojotelnost

připojitelnost

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI MONITOROVÁNÍM, VZDÁLENOU SPRÁVOU A DOHLEDEM?

Projekt a instalace elektronického řídícího systému by měl zahrnovat prostředky a metody pro kontrolu samotného systému tak, aby řídící akce mohly být prováděny kdykoli.
Elektronické řídící systémy představují významný krok vpřed v moderních technologiích díky vysoké flexibilitě, kterou zavedly v oblasti řízení průmyslových procesů.
Navíc, díky velkému počtu ovládaných a řízených proměnných, elektronické regulátory umožňují zlepšení podmínek produkce a výroby, což vede nejen k úspoře nákladů, ale také umožňuje zavést nové inovace.

Monitorování

monitorovací systém obsahuje hardware a software, který je připravený podle konkrétních požadavků. Slouží k monitorování parametrů a hodnot důležitých pro provoz systému. Stav systému je pouze sledován, prostřednictvím monitorovacího software nelze měnit žádné hodnoty.
Monitorovací systém je nejvýhodnější ve spojení se systémem pro signalizaci alarmových stavů. V tomto případě je trvale kontrolováno, zda jsou sledované hodnoty v povolených mezích. Pokud některá z hodnot opustí povolené meze, systém signalizuje poruchu a uživatel může včas zasáhnout.

Vzdálená správa

Jedna z vlastností, které zásadně zvyšují možnost optimalizace provozu a šetření nákladů, je možnost vzdáleného přístupu do monitorovaného systému. Z místa vzdálené správy může uživatel nastavovat parametry řídícího systému, jako například provozní dobu, žádané hodnoty a mezní hodnoty pro alarmy.
Centralizované řízení systémů, které mohou být instalovány na různých místech, zrychluje a zjednodušuje servisní zásahy, protože mohou být prováděny okamžitě a příčina poruchy je známa.
Centralizované řízení přináší nejvíce výhod pokud je použito pro připojení více malých a středních instalací do jednoho místa.

Dohled

Nejkomplexnější a nejrozvinutější řídící systémy se umí samostatně rozhodovat na základě konkrétní situace a provádět zásahy tak, aby byla zajištěna optimální funkce celé technologie a tím bylo dosaženo významné úspory energie.
Tyto systémy, které jsou založeny na konceptu dohledu, mohou být definovány jako "inteligentní", protože jsou naprogramovány tak, aby uměly zpracovat velké množství kombinací dat a situací.


KOMUNIKAČNÍ JAZYKY

Komunikace mezi monitorovanými zařízeními a systémem sběru a analýzy dat vyžaduje společný jazyk, což je soubor pravidel a příkazů, které jsou rozpoznávány oběma stranami. Tento jazyk se nazývá komunikační protokol.
Existuje mnoho komunikačních protokolů. Některé jsou proprietární, vyvinuté firmou nebo organizací pro komunikaci mezi svými zařízeními, zatímco některé jsou definovány jako standard a umožňují komunikaci mezi zařízeními od různých výrobců.
Aby bylo zajištěno, že zařízení v obou výše uvedených případech budou vzájemně komunikovat, je potřeba zařízení nazývané Gateway. Toto zařízení převádí jeden protokol na druhý a tím činí komunikaci mezi zařízeními s různými protokoly srozumitelnou.

LonWorks

Systém LonWorks, vyvinutý firmou Echelon, je s milióny zařízení instalovaných po celém světě, jedním z dominantních řešení automatizace v kancelářských a obytných budovách a v dopravních systémech.

Modbus

Modbus, představený v roce 1970, se stal jedním z nejrozšířenějších jazyků pro BMS (Systémy správy budov).

BACnet

Tento protokol byl ustanovený v roce 1995 organizací ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) jako oficiální jazyk organizace.

TCP/IP

Toto jsou komunikační protokoly používané pro komunikaci přes Internet.
TCP (Transmission Control Protocol) rozděluje a opět skládá každou část informace a zprávy do jednotlivých částí (pakety), přičemž IP (Internet Protocol) zajišťuje, že se pakety dostanou na správné místo určení.
TCP/IP se používá, protože internet je síť založená na přepínání paketů. Není zde jednotlivé trvalé spojení mezi odesílatelem a příjemcem, informace je po odeslání rozdělena do množství paketů, které jsou poslány ve stejný čas různými cestami a poté znovu složeny na straně příjemce.


VÝZNAM KOMUNIKACE

Dálkové řízení znamená možnost dálkového přístupu do místa instalace systému z jiného místa.
Za normálních okolností se používají telefonní linky, protože představují stabilní a ekonomické prostředky komunikace, a to především v kombinaci s použitím internetu (TCP / IP protokol).
Použití Internetu pro řídící a dohledové systémy umožňuje uživateli přístup k informacím z jakéhokoli místa s připojením k Internetu.
Na straně klienta není nevyžadován specifický software, prostředí aplikace je vytvořeno tak, aby bylo dostupné přes WEB rozhraní s použitím standardních protokolů (http, ASC, atd.).
V tomto případě mohou být systémy (hardware i software) rozšiřovány s malými náklady. Navíc, díky připojení vzdálené stanice na různá místa instalace, lze sdílet provozní náklady služby mezi různými řízenými systémy. K přímému připojení mezi místem instalace a dohledovým systémem může být použita vyhrazená digitální linka. To zajišťuje stabilnější spojení, ale díky použití vyhrazené linky to znamená vyšší provozní náklady.
V každém případě je hlavním předmětem dálkového řízení optimalizace řízení a spotřeby a minimalizace nákladů na provoz a energie. Ve skutečnosti lze specifické cíle systémů dálkového ovládání shrnout takto:

ENERGETICKÉ CÍLE

snížení spotřeby a ztrát energie, zajištění optimálního komfortu v řízených prostorech, vyšší efektivita provozu systému.

CÍLE ŘÍZENÍ

optimalizace preventivní údržby, správa alarmů a poruch v reálném čase, zkrácení délky servisního zásahu, možnost snížení počtu pracovníků dozoru, zvýšení kvality servisních služeb.
Navíc konstantní kontrola hlavních hodnot zařízení zajišťuje zpětnou vazbu pro kontrolu provedených zásahů.


KOMUNIKACE

Obecně kdo je odpovědný za instalaci, údržbu a opravy automatického systému nepotřebuje hluboké znalosti programování (pokud nesouvisí s jeho prací). Z tohoto důvodu uživatelé systému vzdálené správy potřebují programy, které jsou flexibilní, výkonné, cenově přijatelné a které nabízí kompletní nezávislost i pro uživatele, kteří nejsou odborníky v oblasti IT.
Během evoluce, kterou prošly systémy dohledu a správy budov v uplynulých letech, byl zaznamenán největší vývoj v oblasti aplikačního software na základě grafického rozhraní.
Zatímco v minulosti umožňovalo grafické rozhraní pouze zobrazovat stav a ovládat periferní zařízení, poslední generace dozorového softwaru obsahuje doplňkové funkce, díky kterým je možná kompletní správa systému přes grafické rozhraní, které je založené na spolupráci mezi všemi částmi software, který tvoří systém.
Software se v krátkém čase vyvinul z použití strukturovaných, sekvenčních jazyků v objektově orientovaný jazyk, to znamená na základě použití grafických objektů.

Grafický objekt je kompletní element složený ze sady vzájemně kombinovaných grafických symbolů a přináší uživateli bezpečným způsobem soubor funkcí a hodnot, zatímco individuální vlastnosti a způsob řízení zůstávají uživateli skryty.
Každý grafický objekt tedy obsahuje sadu metod a vlastností, které jsou použity pro reprezentaci a správu informací podle toho, s jakým fyzickým objektem je spojen. Použití grafických objektů přináší značné výhody, například mohou být používány k obsluze systému lidmi bez detailní znalosti procesu. Kromě toho estetické a funkční grafické rozhraní snižuje počet chybných zásahů a zjednodušuje součinnost s jinými aplikacemi.


KOMUNIKAČNÍ MOŽNOSTI REGULÁTORŮ CAREL

Na obrázku jsou znázorněné možnosti komunikace regulátorů CAREL: